نمای بیرونی مجتمع تجاری ریورساید ارس

20/02/2021 21:20

وجود مجتمع تجاری در جاده کلیسا و بعنوان اولین مرکز تجاری تفریحی در این مسیر منجرب این گردیده است که بسیاری از برندهای معروف انگیزه مکفی را برای حضور در این مجتمع را داشته باشند همچنین بـزودی تاسیس فروشگاه زنجیـره ای منجرب خواهد شد تا بسیاری از افراد بومی و تـوریست جهت تهیه مایحتـاج روزانه خود به این مجتمع رجوع نمایند و از امکانات آن بهره ببرند
قابلیت توسعه عمرانی این مجتمع در بازه ای کوتاه از سایر مزایای این مجتمع می باشد که این امر بطور مداوم در حـال انجام می باشد

 

f33d249ca422bdf2cb36d499398fd144
eb2316a4c199cb12436f6b9f440a2330
de629682a1dbad850464addeecec58c6
86189844f8a891f0fd5c94253d1d1ba2
9934284125a321536ab835d6b89fa5e9
db2ec732858136895a54f1cf7b177d73
aeb05789479b15634b934bea899a7e19
09b16544c364bb768182bcc7209f0508
16c1d4b4e32f0ff98e3d16679442d7cd
ffa6382debfd560a6c26e37bf7d562fe
37cfd301ab54ca59dadd8e802146ab8b

قبلی
بعدی