طبقه همکف

از 40،000،000 الی 75،000،000 تومان
  • از گرید +A2 تا گرید F​
  • از 22 متر تا 200 متر
  • دارای ملک های دوبر و سه بر
  • دارای ملک های بر خیابان

گِرِیدها (رده بندی) :

گرید A : دور وید

گرید +A2 : ورودی اصلی / برخیابان / دو ورودی

گرید ++A : بر خیابان دو ورودی

گرید +A : برخیابان تک ورودی

گرید B : دید وید

گرید C : نزدیک وید

گرید D : نزدیک راه پله یا ورودی پارکینگ

گرید E : ملک های دو ورودی

گرید F : داخل راهرو