• انواع فایل های مجاز : jpg/png, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.