ساعت کاری مجتمع

تا22

فازهای درحال اجرا

تعداد ملک های تجاری فاز اول

ملک های بهره برداری شده فاز اول

تعداد طبقات فاز اول

درصد پیشرفت پروژه

طبقه همکف 100%
طبقه اول 70%
طبقه زیر همکف 70%
فودکورت 40%

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید