چرا در منطقه آزاد ارس سرمایه گذاری کنیم؟ وقتی مکانی از منظر سرمایه گذاری مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد، سوالاتی را در ذهن سرمایه گذار حرفه ای – و نه پولدار – متبادر می کند. شاه بیت این سوالات آن است که الزامات انباشت سرمایه