درباره گمرک جلفا -ثبت سفارش كالا در منطقه و بصورت گشايش اعتبار اسنادی بلند مدت انجام می شود -تخلیه بار به وسیله نیرویگزینش شده صاحب کالا صورت می گیرد -بعد از ترخیص کالا تا 15% از دریافتی سازمان بابت تامین بعضی از هزینه های صاحب کالا دریافت