درباره گمرک جلفا

-ثبت سفارش كالا در منطقه و بصورت گشايش اعتبار اسنادی بلند مدت انجام می شود
-تخلیه بار به وسیله نیرویگزینش شده صاحب کالا صورت می گیرد
-بعد از ترخیص کالا تا 15% از دریافتی سازمان بابت تامین بعضی از هزینه های صاحب کالا دریافت می شود
-با توافق، ترخیص کالا با ارائه ضمانتنامه بانکی انجام می شود
-امکان انتقال کالا قبل از ترخیص
-جدا سازی قبض انبار با درخواست صاحب كالا
-معافيت از ماليات به مدت 20 سال برای تمامی فعالان اقتصادی در منطقه
-صدور گواهی مبداء
-صدور قبض انبار قابل معامله جهت ارائه به بانکها
-ساعت كار واحد گمركي تا 18 بعد از ظهر هر روز تعيين و تا پايان پایان بارگيری خواهد بود
-تخلیه بار با هماهنگی های قبلی در روزهای تعطیلی