جلفا چه مزایای قانونی دارد؟

-معافيت از مالیات به مدت 20 سال از تاريخ بهره برداری براي تمامی فعاليت های اقتصادی
-امكان سرمايه گذاری خارجی تا صددرصد ميزان سرمايه گذاری
– آزادی ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از سرمایه گذاری
– حمايت و ضمانت تمامی سرمايه های خارجی
– امکان صدور مجوز ورود اتباع خارجی
– قوانين و مقررات ایده آل راجع به روابط كار، اشتغال و تامين اجتماعی
– امكان انتقال قسمتی از كالای توليد شده به سرزمين اصلی بدون پرداخت هزینه های گمركی
– عدم پرداخت هزینه گمركی در مورد واردات كالا و خدمات از خارج به داخل و از منطقه به خارج كشور
– استفاده از نيروی انسانی کارآمد و ماهر در تمامی سطوح مهارت و حرفه های گوناگون
– استفاده از مواد اوليه نفت و گاز به عنوان مواد اوليه و سوخت مورد نياز تمامی فعاليتهای صنعتی